logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
route beschrijving
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Route beschrijving
Kerkauto

Diensten

Mededeling van de kerkenraad

Anderhalve-meter-kerkdienst-met-100-bezoekers

Met ingang van 1 juli 2020 is het weer mogelijk dat kerkdiensten, onder voorwaarden, door gemeenteleden bezocht kunnen worden met een maximum van 100 bezoekers per dienst.

Wij zijn een grote gemeente met een gemiddeld kerkbezoek van 500 bezoekers per dienst en door alle te nemen maatregelen vraagt dit nogal wat voorbereiding. Daarnaast zijn we vacant en hebben we te maken met gastpredikanten die door de corona afzeggen.

Tot en met 16 augustus zijn er alleen online diensten, of zelf ingevuld of vooraf opgenomen met een gastpredikant of met ‘medeweten van’ gestreamd. Er zijn nu 2 fysieke diensten gepland:

  • 1e dienst 23 augustus 2020, dit is de uitgestelde doopdienst van 22 maart 2020.
  • 2e dienst 30 augustus 2020 bevestiging ambtsdragers, voorganger ds. Heleen Maat.

Lees verder ....

Collecten, via GIVT in de online dienst of een bijdrage overmaken

Het College van diakenen en het college Kerkrentmeesters willen u vragen om via GIVT, zie kerkdienst online, of via het bankrekeningnummer van de kerk, NL 47 RABO 0356 4047 57 t.n.v. PG Surhuisterveen-Boelenslaan, (regelmatig) een gift over te maken om zo ook voor onze gemeente de financiële gevolgen van de crisis enigszins te beperken en dat de diaconale bijdragen ook enigszins door kunnen gaan. De verdeling is 50% CvD en 50% CvKRM. Wij hopen op uw steun en medewerking.

Zondag 5 juli 2020 om 11 uur in de Flambou, Surhuisterveen

Thema: ‘Wees een getuige’  
Voorganger: ds. Ineke van den Beukel uit Haulerwijk -Waskemeer
Organist: dhr. Geert van der Heide
Ouderling van dienst: Albert Bosma
Diaken van dienst: Sjoerd van der Wijk
Lector: Foeke Boersma

De dienst begint om 11.00 uur. De predikant moet ’s ochtends eerst nog voorgaan in Zevenhuizen. Ze hoopt om 11.00 uur aanwezig te zijn. Er zijn deze ochtend een aantal liederen van Nederland zingt en een aantal liederen die gespeeld gaan worden door de organist.

Voordat het orgel inzet, eventueel (de 1e 3 min van) de Medley 'Bouw uw Koninkrijk', (EO Nederland Zingt )

Lied voor de dienst NLB 971:  1, 2 en 3 Zing een nieuw lied voor God de Here (orgel, tekst op scherm)

Welkom en mededelingen


Lied NLB 65:1,2 De stilte zingt U toe o Here/Zalig wie door U uitverkoren (orgel, tekst op scherm)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed


Lied Heerlijk is uw Naam (EO Nederland Zingt)

Genadeverkondiging

Leefregel 1 Joh.5:18-20
‘Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles.’

De 10 Woorden; (gelezen en toegelicht door voorganger)
 ‘Ik ben de Heere, jullie God, Die jullie uit de slavernij van Egypte en uit de
macht van de zonde heeft bevrijd.’

Hoe kun je bij God blijven, Die jou bevrijdt van zonde?
Hoe voorkom je dat je verdwaalt in de woestijn van het leven? God gaf ons
Zijn goede geboden als wegwijzers voor onderweg.

2 Je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets of niemand mag je
net zoveel of meer liefhebben als God.
Je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van God maken en die
vereren. Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken van wie God is.
3 Je zult de Naam van God niet met onzuivere bedoelingen gebruiken. Vloek
dus niet.
4 God heeft een speciale dag gegeven om te rusten. Tijd nemen om God
beter te leren kennen en Hem te dienen, zelf tot rust te komen en aandacht
hebben voor elkaar,daar wordt je beter van!
 Het leven is veel meer dan werken en geld verdienen alleen.
5. Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed, zeker als ze
hulpbehoevend of ouder worden. Dan zal God je zegenen en zul
je een goed leven hebben.
6. Je zult niemand vermoorden of blijven haten.
7. Je zult je man of vrouw niet ontrouw worden en je eigen huwelijk
of dat van een ander, niet stuk maken. En wees ook trouw in
andere relaties die je hebt.
8. Je zult niet stelen. Behandel een ander zoals je zelf graag
behandeld wilt worden.
9. Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen.
10. Je zult niet alles willen hebben dat van een ander is en niet
jaloers op een ander zijn vanwege zijn relaties, status of bezit.

Samengevat
Je zult God liefhebben met alles wat je bent
en met alles wat je hebt, met je hoofd,
met je hart en met je handen
en je naaste zul je liefhebben als jezelf.
Dat is kort en goed wat God via Mozes en de profeten en in Jezus Messias
tegen ons zegt!

Lied De kracht van uw liefde  (EO Nederland Zingt)

Lezing: Matth.7:1-12 NBV ( gelezen door lector)

Overdenking

Lied NLB 1008 : 1 , 2 en 3 (orgel, tekst op beamer) Rechter in het licht verheven/Hoor de bittere gebeden/Houd wat Gij hebt ondernomen

Dankgebed en voorbeden 
 

Collecte
verloopt digitaal; u heeft nu gelegenheid om over te maken.

Lied Ik bouw op U (EO Nederland Zingt)

Zegen

Orgelspel

 


Erediensten

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in de Flambou aan de Groningerstraat of in de Doarpstsjerke aan de Gedempte Vaart. De ochtenddiensten zijn in de Flambou en de middagdiensten in de Doarpstsjerke. De aanvangstijden en plaatsen worden in de kerkbode [Kruispunt] genoemd. In de maanden juni, juli, augustus en september zijn er met uitzondering van de avondmaalsdiensten in juni en september in de regel geen middagdiensten. Twee maal per jaar wordt er een Friese dienst gehouden. In de kerk kennen we, behalve voor de kerkenraad, geen gereserveerde plaatsen. De dienst wordt op verzoek opgenomen. [Hiervoor kunt u contact opnemen met de dienstdoende koster.]

Diensten in het Suyderhuys

In het zorgcentrum ’t Suyderhuys wordt één keer in de twee weken, op vrijdagmiddag, een dienst gehouden. Ook wordt er vijf maal per jaar het avondmaal gevierd. Voorgangers uit de kerken in ons dorp (en omstreken) doen hier aan mee.

Heilig Avondmaal

In onze gemeente vieren we vijf keer per jaar het avondmaal: in februari, juni, september, november en op Witte Donderdag. Op een avondmaalszondag zijn er twee diensten, respectievelijk om 09:30 en 14:00 uur, waarbij de ene dienst een wat meer traditioneel karakter heeft en de andere dienst de mogelijkheid biedt voor andere liturgische vormen [andere tafelgebeden, cantorij]. Bij deelname aan het avondmaal worden alle leden van de gemeente, jong en oud, tevens alle gasten, die met de betekenis van het avondmaal instemmen, toegelaten. In de Flambou wordt een ‘zittende’ viering gehouden, met uitzondering van het avondmaal op Witte Donderdag, in de Doarpstsjerke is de viering ‘lopend’. Voor de kinderen is er voorafgaande aan de viering een moment van uitleg. In die gevallen, waarin een gemeentelid vanwege bijzondere omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om aan de avondmaalsviering in de kerk of in 't Suyderhuys deel te nemen, bestaat de mogelijkheid tot thuisavondmaal. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de secretaris van de diaconie

Doop

De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente, waarbij in het geval van de kinderdoop één van de doopouders tenminste dooplid dient te zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komt. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Ook het ‘opdragen van kinderen’ kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het ‘opdragen van kinderen’ gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Vanaf 1 maart 2020 is onze gemeente vacant. Er is dan geen vaste predikant meer aanwezig voor de doop. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met Hanneke Dijkstra. (0512-363 548) Samen wordt dan in het rooster eredienst naar een passende zondag/gastpredikant gezocht.

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen is er voor de kinderen tot 4 jaar kinderoppas.

Kinderdienst en kinderkerk

Eveneens iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst een kinderdienst voor alle kinderen van de basisschool. Ze hebben een dienst in een eigen ruimte en op hun eigen niveau. Ook in de vakanties is er kinderdienst. Daarnaast is er regelmatig kinderkerk.

Tienerdienst

Voor de scholieren van de middelbare scholen is er elke maand een tienerdienst, met uitzondering van de maand augustus. Deze diensten vinden plaats in de Lantearne gelijktijdig met de 'grote dienst'. De dienst wordt samen met enkele tieners voorbereid, zodat er onderwerpen worden besproken die bij hen leven.

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl